ARGUMENTARI


CONSEQÜÈNCIES DIRECTES DE L’ESTAT INDEPENDENT

Sobirania
L’assumpció de competència plena gestionada amb responsabilitat i amb rigor en la totalitat dels àmbits suposa:
 • Eliminació de conflictes derivats de les duplicitats de normatives.
 • Capacitat total de decisió sobre les infraestructures on ara està coartada o és nul·la.
 • Planificació urbanística adaptada a les diverses realitats territorials i condicions de lloc.
Capitalitat de l'Estat: Catalunya en xarxa
 • Implantació a Barcelona de seus internacionals d'altres estats, d'empreses i d'institucions de tot el món.
 • Incidència positiva en la totalitat del territori al compartir amb ell les sinergies derivades de la capitalitat.
 • Model de capitalitat descentralitzat i estretament vinculat amb tota la nació i amb l'arc mediterrani.
Augment de recursos
 • Recaptació directa del total dels impostos generats i dels ingressos addicionals.
 • Increment substancial dels pressupostos del govern del nou Estat.
 • Capacitat pels futurs governs de decidir en quina proporció aquests increments es dedicaran al capítol d'edificació, infraestructures i territori.
Nou pacte: moment zero
 • Nou període creatiu i d'oportunitats en el camp de l'urbanisme, de l'arquitectura, de les arts i dels oficis relacionats amb l'edificació.
 • Nou marc idoni per repensar, reiniciar i regenerar tant el model territorial com el formatiu i el social.
 • Integració i col·laboració amb el país que volem per mitjà de l'exercici responsable de les nostres activitats.


OPORTUNITATS QUE ENS OFEREIX L’ESTAT INDEPENDENT

Urbanisme de component social
 • Consolidació del paper promotor de l’Administració en matèria urbanística prioritzant les actuacions de major interès social i les que afavoreixen les qualitats intrínseques de cada lloc.
 • Polítiques justes i adequades en l'adquisició del sòl per la construcció d'habitatges, equipaments i tot tipus d'espais públics.
 • Recerca i aplicació de noves tècniques de rehabilitació, de construcció i de tipologies d'habitatge.
 • L'urbanisme com a instrument per evitar l'especulació del sòl i la destrucció del territori.
Reformulació administrativa i legislativa
 • Simplificació i racionalització de la legislació i dels tràmits seguint models internacionals avançats.
 • Valoració de les ofertes en el processos de contractació pública segons criteris de qualitat/preu enlloc de només per preu.
 • Entesa i fluïdesa en la relació societat-polítics-tècnics.
 • Interpretació i adequació de les directives europees a la realitat catalana.
Medi ambient i sostenibilitat
 • Reducció dràstica del consum energètic i de les emissions en l'edificació mitjançant polítiques energètiques eficaces, educació de base i conscienciació social.
 • Utilització racional dels recursos naturals de cada territori.
 • Millora en la gestió de l'aigua i en el reciclatge dels residus de la construcció.
 • Potenciació de les energies renovables com alternativa a la dependència energètica actual.
Exercici professional en relació a la societat
 • Posicionament positiu i amb voluntat de servei dels nostre sector en els àmbits de la salut i del benestar per la nostra incidència directa sobre aquest entorn.
 • Creació de nous codis deontològics que garanteixin les competències dels diferents professionals i la qualitat que demanda el compromís social i mediambiental del sector.
 • Adaptació dels col·legis professionals a les directives europees.
Participació ciutadana activa i compromesa
 • Processos d'informació més oberts, transparents i participatius que els actuals.
 • Democràcia directa (consultes i referèndums) per resoldre els aspectes i les actuacions amb major impacte en el territori.
 • Foment de la consciència ciutadana en els àmbits formatius, entitats i centres cívics, eina clau de la democràcia real.